புவியியல் புத்தகம்

April 1, 2018

புவியியல் தரம் – 06

  கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/6/Geography%20G-6%20T/geography%20G-6%20T.pdf

http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/6/Geography%20G-6%20T/geography%20G-6%20T.pdf

http://www.edupub.gov.lk/BooksDownload.php

http://www.edupub.gov.lk/

 

பொதிகை வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்துத் தொகுப்புக்களும் ஒரே பார்வையில் ………..

Advertisements

a

March 31, 2018